STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen enerzijds Van de Weerdt Webshop gevestigd te Oss als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende aanverwante diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “zaken”) door Van de Weerdt Webshop.
1.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien Van de Weerdt Webshop dat met de afnemer schriftelijk is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
1.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Van de Weerdt Webshop heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op anderen wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Van de Weerdt Webshop te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar die voorwaarden of een toepasselijke verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
1.4 Van de Weerdt Webshop wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.

2. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Van de Weerdt Webshop zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Offertes kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard; Van de Weerdt Webshop heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
2.3 Offertes, zowel mondelinge als schriftelijke komen, behoudens een andersluidende mededeling van Van de Weerdt Webshop, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen veertien dagen schriftelijk aanvaard.
2.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten , rendementen en overige gegevens, al of niet opgenomen in catalogi, circulaires, advertenties, op websites en dergelijke, zijn zo nauwkeuring mogelijk, maar Van de Weerdt Webshop is niet gebonden in geval van onjuistheden en kennelijke vergissingen daarin aanwezig.
2.5 Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering moet de afnemer Van de Weerdt Webshop daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn.

3. Levering op afroep

Van de Weerdt Webshop en afnemer kunnen overeenkomen dat afnemer een bepaalde hoeveelheid zaken bij Van de Weerdt Webshop bestelt, waarbij afnemer de vrijheid heeft om op verschillende door hem gewenste tijdstippen binnen een overeengekomen termijn “op afroep “een door hem gewenst deel van die bestelde hoeveelheid door Van de Weerdt Webshop aan hem te laten leveren (een dergelijke overeenkomt hierna te noemen “levering op afroep“). Een overeenkomst tot levering op afroep houdt altijd in dat alle bestelde zaken uiterlijk binnen de overeengekomen termijn afgeroepen moeten zijn. Indien binnen de overeengekomen termijn niet alle bestelde zaken afgeroepen zijn, is afnemer per de datum van het eindigen van die termijn de koopprijs van die nog niet afgeroepen zaken verschuldigd aan Van de Weerdt Webshop en heeft hij recht op levering van die zaken. Die nog niet afgeroepen zaken moeten altijd betaald zijn voordat levering door Van de Weerdt Webshop geschiedt.

4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen van Van de Weerdt Webshop zijn bruto, exclusief BTW, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.
4.2 De prijzen van Van de Weerdt Webshop zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten. Indien Van de Weerdt Webshop na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze verhoging door te berekenen.

5. Levertijd, levering

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waar binnen de producten moeten worden geleverd. De levertijd wordt door Van de Weerdt Webshop zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze opgaven zijn niet als bindend te beschouwen.
5.2 Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht om afname te weigeren.
5.3 Van de Weerdt Webshop behoudt het recht voor, opdrachten in gedeelten af te leveren waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.
5.4 Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop het (de) product(en) het terrein van Van de Weerdt Webshop verlaat of verlaten of indien verzending door oorzaken buiten haar schuld niet mogelijk is, het ogenblik waarop het (de) product(en) ter verzending gereed staat of staan.
5.5 Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af de plaats waar de goederen vertrekken om naar afnemer getransporteerd te worden en zijn de kosten van eventueel vervoer van de gekochte zaken naar het adres van de afnemer niet bij de koopprijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
5.6 Levering van de zaken is voltooid op het moment dat die zaken door Van de Weerdt Webshop aan de vervoerder voor vervoer zijn aangeboden, indien zij met de afnemer overeengekomen is dat die zaken worden vervoerd naar het door de afnemer opgegeven adres.

6. Risico

Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de afnemer. Vanaf het moment van levering draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde zaken. De zaken worden op risico van de afnemer geladen en reizen op risico van de afnemer.

7. Betaling, in gebreke blijven afnemer.

7.1 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de aflevering van de verkochte zaken aan afnemer , tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.
7.2 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.
7.3 Indien andere betalingscondities zijn overeengekomen dan betaling voorafgaand aan levering is bij overschrijding van een betalingstermijn de afnemer van rechtswege in verzuim en is deze per maand contractuele rente verschuldigd, die wordt vastgesteld op het percentage van de op dat moment geldende wettelijke rente voor handelstansacties (ex art. 6:119a BW) over het volledige factuurbedrag ingaande op de datum van opeisbaarheid der koopprijs.
7.4 De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, al of niet opeisbaar, op Van de Weerdt Webshop in mindering te brengen.
7.5 Alle kosten van invordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW., onverminderd het recht van Van de Weerdt Webshop de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de wederpartij, zoals deze kunnen blijken uit de door haar overgelegde nota’s van onder andere haar advocaat.
7.6 Indien de wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens Van de Weerdt Webshop rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Van de Weerdt Webshop in redelijkheid mag vermoeden dat de wederpartij in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Van de Weerdt Webshop naar keuze het recht:
a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten:
b) leveringen (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten onverminderd het recht van Van de Weerdt Webshop gelijktijdige of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen;
c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de wederpartij niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Van de Weerdt Webshop om van de wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.
7.7 Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de wederpartij, of doordat de wederpartij zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, is Van de Weerdt Webshop gerechtigd betaling van de nog niet voldane termijnen van de koopsom te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zou zijn geworden.

8. Klachten

8.1 Klachten omtrent het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst van zaken door de wederpartij schriftelijk bij Van de Weerdt Webshop te worden ingediend, bij gebreke waarvan deze wordt geacht de zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
8.2 Klachten op andere wijze of aan tussenpersoon gedaan of later tot Van de Weerdt Webshop gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie. Bij tijdig ingediende klachten zal de wederpartij Van de Weerdt Webshop in de gelegenheid stellen ten kantore c.q. in het bedrijf van de wederpartij zijn klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
8.3 Indien de klacht door Van de Weerdt Webshop gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Bij vervanging van de afgekeurde zaken kan rekening worden gehouden met het profijt dat de wederpartij intussen daarvan heeft gehad en kan door Van de Weerdt Webshop daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.
8.4 Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake (producten) aansprakelijkheid is
Van de Weerdt Webshop niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Dit is eveneens van toepassing indien er sprak is van nalatigheid bij de productie door één van haar toeleveringsbedrijven of onderaannemers.
8.5 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Van de Weerdt Webshop in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.
8.6 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat zonder toestemming van Van de Weerdt Webshop anderen iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Van de Weerdt Webshop is geschied en in noodgevallen, waarin de wederpartij zich vooraf onmogelijk met Van de Weerdt Webshop heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Van de Weerdt Webshop terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
8.7 Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen en de retourzending geschiedt met in acht name van de door Van de Weerdt Webshop gestelde voorwaarden.
8.8 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn. Indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Van de Weerdt Webshop.

9. Garantie

9.1 Voor zaken, welke door Van de Weerdt Webshop worden geleverd, verleent zij niet meer garantie dan door haar leverancier van die zaken aan haar wordt gegeven.
9.2 Gebreken, die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, maar zich binnen een periode van drie maanden daarna vertonen, zullen door Van de Weerdt Webshop worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.
9.3 De verplichting van lid 2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken, die het gevolg zijn van normale slijtage.
9.4 De wederpartij kan zich alleen op de rechten uit dit artikel beroepen, indien hij Van de Weerdt Webshop:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt;
- aannemelijk maakt dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de geleverde zaak, dan wel, indien en voor zover het ontwerp van de zaak van Van de Weerdt Webshop afkomstig is, het directe gevolg is van een verwijtbare fout van Van de Weerdt Webshop;
- alle medewerking verleent om Van de Weerdt Webshop in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
9.5 Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats van de opstelling moet worden uitgevoerd, zal de wederpartij elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, ter reparatie of vervanging aan Van de Weerdt Webshop opsturen. In dat geval wordt Van de Weerdt Webshop geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld.
9.6 De gebrekkige zaken, die door Van de Weerdt Webshop zijn vervangen op grond van deze garantie, zijn eigendom van Van de Weerdt Webshop.
9.7 Het beweerdelijk niet nakomen van een garantieverplichting door Van de Weerdt Webshop ontheft de wederpartij niet van de verplichtingen welke hem uit deze of uit enige andere met Van de Weerdt Webshop gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behalve tot nakoming van de garantieplicht door Van de Weerdt Webshop overeenkomstig het in het vorig artikel bepaalde en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van Van de Weerdt Webshop(aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad daaronder begrepen) uitgesloten, afgezien van opzet of grove schuld aan de zijde van Van de Weerdt Webshop en behoudens de aansprakelijkheid die door Van de Weerdt Webshop uitdrukkelijk is aanvaard. In alle gevallen, of er nu sprake moet worden geacht van directe schade, letstelschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Van de Weerdt Webshop niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan haar verschuldigd is op grond van de betreffende overeenkomst met de wederpartij.
10.2 Van de Weerdt Webshop is nimmer aansprakelijk ter zake van mondeling gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.
10.3 Al de ondergeschikten van Van de Weerdt Webshop kunnen zich tegenover afnemer , en zo nodig ook tegenover derden, op gelijke voet als Van de Weerdt Webshop beroepen op de bepalingen in dit artikel.

11. Werkzaamheden derden

Van de Weerdt Webshop kan aan afnemer de naam van derde partijen geven die in staat zijn om zaken die door Van de Weerdt Webshop verkocht worden te bewerken, verwerken, monteren of assembleren. Indien afnemer besluit de keus te maken voor een dergelijke derde partij en van de diensten van een dergelijke derde partij gebruik te maken doet hij dat op eigen risico. Hij moet in dat geval zelf rechtstreeks een overeenkomst sluiten met die derde partij. Van de Weerdt Webshop draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juiste uitvoering van werkzaamheden door die derde of voor schade toegebracht aan de zaken die afnemer bij Van de Weerdt Webshop gekocht heeft en aan die derde ter beschikking heeft gesteld. Dat is niet anders als Van de Weerdt Webshop op verzoek van afnemer zaken voor hem rechtstreeks bij die derde partij aflevert of doet afleveren. Het risico gaat in dat geval over naar afnemer op het moment dat de zaken de locatie waarvandaan de zaken naar die derde partij getransporteerd worden verlaten.

12. Titel voorbehouden eigendom

12.1 Alle geleverde (op grond van alle tussen Van de Weerdt Webshop en afnemer te sluiten en in het verleden gesloten overeenkomsten) en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Van de Weerdt Webshop, totdat alle vorderingen die Van de Weerdt Webshop op afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2,volledig betaald.
12.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Van de Weerdt Webshop mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
12.3 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van de Weerdt Webshop te bewaren.
12.4 Van de Weerdt Webshop is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Van de Weerdt Webshop te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van de rechten van Van de Weerdt Webshop.
12.5 Voornoemde onder 1) t/m 4) opgenomen bepalingen laten de overige aan Van de Weerdt Webshop toekomende rechten onverlet.
12.6 De wederpartij dient Van de Weerdt Webshop er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Van de Weerdt Webshop aan de wederpartij geleverde zaken, indien zij nog enig bedrag van de wederpartij te vorderen heeft. Zij is in dat geval gerechtigd om de desbetreffende zaken bij de wederpartij weg te (laten) halen en terug te nemen en deze elders op te slaan.
12.7 Ingeval Van de Weerdt Webshop de zaken in overeenstemming met dit artikel terug wenst te nemen, zal de wederpartij haar voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengt. Van de Weerdt Webshop is eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat zij volledig is betaald of ter zake van haar vorderingen adequate zekerheid is gesteld.

13. Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht is Van de Weerdt Webshop naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.
13.2 Van overmacht aan de zijde van Van de Weerdt Webshop is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Van de Weerdt Webshop, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van Van de Weerdt Webshop ontstaan.
13.3 Van de Weerdt Webshop zal zo spoedig mogelijk de wederpartij op de hoogte brengen van het moment van het intreden van overmacht. 

14. Mededelingen

14.1 Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook door afnemer worden voldaan met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, waaronder email, “Electronic Data Interchange” of een faxbericht. In alle gevallen moet dan door afnemer voldaan worden aan het volgende:
a. het bericht is raadpleegbaar door Van de Weerdt Webshop en kan eenvoudig opgeslagen worden; en
b. de authenticiteit van het bericht is in voldoende mate gewaarborgd; en
c. de identiteit van de afzender ervan kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
14.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
14.3 Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

15. Geschillen

15.1 Afnemer dient zijn rechten uit de overeenkomst binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door een aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch vervallen.
15.2 Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van afnemer reeds eerder zijn vervallen.
15.3 De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerd door het Nederlandse recht.
15.4 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter, ook indien de afnemer in het buitenland is gevestigd en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Indien dit geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank ’s-Hertogenbosch bevoegd. Van de Weerdt Webshop behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse afnemer te doen beslissen voor een bevoegde rechter die competent is te beslissen over geschillen in de vestigingsplaats van afnemer.